Activități

DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

„Competitivi împreună”


Contractului de Finanțare nr. 38 / 02.08.2017, cod SMIS 115918

Activități

 

Proiectul propus va avea o durată de 24 luni, care încep din momentul semnării contractului de finanțare. Activitățile propuse pentru cele 24 luni de implementare a proiectului au fost atent planificate pentru asigurarea atingerii obiectivelor trasate acestui proiect.

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Activitatea de management a proiectului va debuta prin constituirea echipei de proiect, etapă în cadrul căreia vor fi trasate responsabilităţile fiecărui membru al UIP. Această activitate va îngloba pe întreaga perioadă de 24 luni următoarele acţiuni:

 • Coordonarea generală şi financiară  a proiectului
 • Monitorizare şi controlul implementării proiectului care vor permite anticiparea eventualelor dificultăţi şi optimizarea timpului de reacţie sau evitarea apariţiei acestora, precum şi dezvoltarea unor măsuri proactive de soluţionare.
 • Asigurarea conformităţii în etapele proiectului, ca instrument suport pentru implementarea cu succes a proiectului; va presupune respectarea procedurilor de implementare a proiectului, fiind considerată prioritară evaluarea periodică.
 • Raportarea intermediară şi finală către organismul intermediar, ca mijloc folosit şi pentru obţinerea feedback-ului privind buna derulare a proiectului. Raportările intermediare şi finală vor fi asigurate de către toţi factorii implicaţi şi vor fi asumate de echipa de management reprezentată de managerul de proiect.
 • Întocmirea cererilor de rambursare
 • Întocmirea actelor primare, de personal, etc.

Activitatea 2 –  Informare și publicitate

Activitatea de informare şi publicitate aferentă proiectului se va desfăşura de asemenea pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, începând cu luna 1 până în luna 24, asigurând totodată respectarea condiţiilor impuse de Ghidul Solicitantului POC Acţiunea 2.2.1, precum şi de Manualul de Identitate Vizuală publicat pe site-ul OIPSI. Această activitate urmăreşte coordonarea activităţilor de informare şi publicitate aferente proiectului propus în conformitate cu normele de vizibilitate şi cerinţele Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi este concepută şi divizată în următoarele 3 subactivităţi:

 • Subactivitatea 2.1 – Difuzarea rezultatelor proiectului la scară largă
 • Subactivitatea 2.2  – Anunț privind începerea proiectului
 • Subactivitatea 2.3 – Asigurarea vizibilităţii proiectului
 • Subactivitatea 2.4 – Anunţ privind închiderea proiectului

Activitatea 3 – Achiziții

Activitatea presupune realizarea planului de achiziții a proiectului, întocmirea documentaţiilor de atribuire şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii conform regulilor finanţatorului şi a reglementărilor legale în vigoare. Activitatea este divizată în doua etape distincte de achiziţii după cum urmează:

 • Subactivitatea 3.1 – Achiziții de infrastructură hardware
 • Subactivitatea 3.2 – Achiziții de servicii Project Management

Activitatea 4 – Activități de cercetare industrială

Va presupune dobândirea, îmbinarea  şi consolidarea unor informații disponibile în domeniul științific, în vederea dezvoltării de noi  produse, procese sau servicii. Va cuprinde inclusiv crearea unor componente ce vor sta ca bază la dezvoltarea experimentală ce va urma ulterior, dar şi validarea tehnologică a acestora. Astfel, soluția tehnică va fi extinsă cu noi descoperiri, rezultate atât în urma studiului soluțiilor, cât și în urma cercetării funcționalităților acestora și posibilităților de interconectare, care pot fi evaluate utilizând resurselor infrastructurii hardware achiziționate la începutul proiectului.

 •  Subactivitatea 4.1 – Analiza librăriilor software existente, care pot oferi capabilitatea de „machine learning” în zona structurilor de text
 • Subactivitatea 4.2 – Analiza structurilor de date ale documentelor din proiectul pilot (elemente comune, elemente specifice caietelor de sarcini – tipuri, tipologii, metodologii)
 • Subactivitatea 4.3 – Studiu procesare automată documente utilizând librării „machine learning”
 • Subactivitatea 4.4 – Studiu nevoi, tehnologii și soluții de editare vizuală a documentelor în interfețe web
 • Subactivitatea 4.5 Dezvoltare specificații și arhitectură sistem
 • Subactivitatea 4.6 – Elaborare cerințe de securitate sistem
 • Subactivitatea 4.7 – Analiză performanță soluții cloud
 • Subactivitatea 4.8 – Teste de scalabilitate soluții cloud
 • Subactivitatea 4.9 – Inițializare mediu de dezvoltare (mediul propriu zis, repository, continous build) și dezvoltare și testare scripturi de instalare medii de lucru (dezvoltare, testare și productiv)

 Activitatea 5 – Activități de dezvoltare experimentală

În cadrul acestei activități vor fi grupate toate activitățile ce presupun dezvoltarea propriu zisă a soluției și implementarea acesteia: dezvoltate, testare, implementare pilot și lansarea în producție a primei versiuni a aplicatei.

Activitatea este âmpărțită ân următoarele subactivități:

 • Subactivitatea 5.1 – Dezvoltare unit tests
 • Subactivitatea 5.2 – Dezvoltare module
 • Subactivitatea 5.3 – Testare continuă (automată, performanță și securitate)
 • Subactivitatea 5.4 – Testare împreună cu partenerii din etapa pilot
 • Subactivitatea 5.5 – Implementare / stabilizare aplicație (conform rezultate testare)
 • Subactivitatea 5.6 – Migrarea în producție

Activitatea 6 – Servicii audit

Implementarea eficientă a proiectului, atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere financiar, necesită o măsură de transparenţă care să valideze buna gestionare a soluţiei propuse şi a activităţilor întreprinde în proiect. Astfel, această activitate se va derula cu ajutorul achiziţiei de servicii specializate şi va presupune auditarea tehnică şi financiară, intermediară a proiectului dar şi finală. Subactivităţile care compun această activitate vor fi:

 • Subactivitatea 6.1 – Audit tehnic şi financiar intermediar
 • Subactivitatea 6.2 – Audit tehnic şi financiar final