Rezultate anticipate

DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

„Competitivi împreună”


Contractului de Finanțare nr. 38 / 02.08.2017, cod SMIS 115918

Rezultate Anticipate

 

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt subordonate obiectivului general şi obiectivelor specifice descrise anterior, şi presupun creşterea competitivităţii companiei, prin realizarea unei noi platforme B2B care va permite generarea de documente integrate catre utilizatorii finali.

Pentru obţinerea unei aplicaţii software care să înglobeze elemente de prelucrare a datelor, proiectul presupune atingerea unor rezultate specifice fiecărei activităţi stabilite proiectului propus, după cum urmează:

 1. Managementul proiectului : Constituirea unei echipe de proiect profesioniste; elaborarea unui plan privind managementul riscului vizând măsuri proactive dezvoltate pentru soluţionarea eventualelor dificultăţi şi finalizarea implementării proiectului; coordonarea generală şi financiară a proiectului; monitorizare şi controlul proiectului; raportări intermediare si finale; asigurarea conformităţii şi legalităţii proiectului; raportarea intermediară şi finală; întocmirea cererilor de rambursare, a actelor primare, de personal, etc.; implementarea cu success a proiectului.
 2. Informare şi publicitate: Informare şi corespondenţă cu organismele şi comunităţile relevante pentru rezultatul proiectului; asigurarea elementelor privind vizibilitatea proiectului în conformitate cu procedurile şi legislaţia din domeniu; menţinerea potenţialilor clienţi informaţi
  • Difuzarea rezultatelor proiectului la scara largă: Principalul rezultat al acestei activităţi este acela de a oferi comunităţii posibilitatea de a beneficia de rezultatele proiectului la scară largă. Noua platformă va fi pusă aşadar la dispoziţia oricărui doritor sub forma unui program informatic gratuit. Rezultatul activităţii este o soluţie care să permită gratuit prelucrarea a maxim 10 documente şablon.
  • Anunţ privind începerea proiectului: Informarea publicului privind începerea proiectului; anunţ publicat privind începerea proiectului realizat prin POC, acţiunea 2.2.1
  • Asigurarea vizibilităţii proiectului: Autocolante lipite pe echipamentele achiziţionate precum şi utilizarea elementelor de identitate vizuală pe materialele proiectului.; poziţionarea panoului informativ la locaţia de implementare a proiectului; asigurarea vizibilităţii online a proiectului prin asigurarea menţinerii siglelor Uniunii Europene, a Guvernului României şi a Instrumentelor Structurale postate pe site-ul solicitantului; menţinerea permanentă a unui link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale în România pe site-ul companiei.
  • Anunţ privind închiderea proiectului: Informarea publicului privind finalizarea proiectului; anunţ publicat privind încheierea proiectului realizat prin POC, acţiunea 2.2.1
 3. Achiziţii: Întocmirea planului de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire; achiziţia de active corporale: echipamente hardware IT; achiziţia de etichete pentru echipamentele achiziţionate; achiziţia de servicii de informare şi publicitate în vederea realizării panoului de publicitate şi a altor elemente de identitate vizuală conform reglementărilor Ghidului Solicitantului POC Acţiunea 2.2.1; achiziţia de servicii de audit tehnic şi financiar; achiziţia de servicii şi bunuri necesare realizării diseminării rezultatelor proiectului pe scară largă
  • Achiziții de infrastructură hardware: presupune achiziţionarea echipamentelor hardware, punctul de plecare în implementarea proiectului. Rezultatul acestei activităţi îl reprezintă infrastructura hardware.
  • Achiziții de servicii Project Management: presupun achiziţia soluţiilor de project management, necesare derulării implementării proiectului în cele mai bune condiţii. Rezultatul activităţii îl reprezintă un contract de management de proiect.
 4. Activități de cercetare industrială – această activitate presupune crearea unor componente ce vor sta ca bază la dezvoltarea experimentală ce va urma ulterior,  dar şi validarea tehnologică a acestora.
  • Analiza librăriilor software existente care pot oferi capabilitatea de „machine learning” în zona structurilor de text – această subactivitate prespune analiză detaliată asupra librăriilor „machine learning”, respectiv a limbajelor de programare existente.
  • Analiza structurilor de date ale documentelor din proiectul pilot (elemente comune, elemente specifice caietelor de sarcini – tipuri, tipologii, metodologii) – această subactivitate prespune prelucrarea prin intermediul librăriilor „machine learning” a documentele puse la dispoziție de organizația / organizațiile participante în proiectul pilot.
  • Studiu procesare automată documente utilizând librării „machine learning” – procesarea automata a documentelor utilizând  librării „machine learning”.
  • Studiu nevoi, tehnologii și soluții de editare vizuală a documentelor în interfețe web – analizarea și selectarea tehnologiilor pentru dezvoltarea interfeței cu utilizatorul a librăriilor de procesare de documente utilizate.
  • Dezvoltare specificații și arhitectură – această subactivitate presupune finalizarea arhitecturală a sistemului DocIgniter.
  • Elaborare cerințe de securitate sistem – presupune centralizarea și validarea cerintelor de securitate pentru sistem.
  • Analiză performanță soluții cloud – presupune derularea unor serii de teste privind performanța soluției cloud.
  • Teste de scalabilitate soluții cloud – presupune derularea unor serii de teste privind scalabilitate soluții cloud.
  • Inițializare mediu de dezvoltare (mediul propriu zis, repository, continous build) și dezvoltare și testare scripturi de instalare medii de lucru (dezvoltare, testare și productiv) – această subactivitate presupune configurarea inițial manuală a unui mediu de dezvoltare, identificarea tuturor parametrilor care trebuie modificați pentru schimbarea caracteristicilor mediului din dezvoltate în test, de exemplu (IP-uri mașini, librării și dependințe, politici de securitate) și dezvoltarea unor scripturi care să permită automatizarea inițializării acestor medii (în mod uzual utilizând unul din framework-urile Ansible, Puppet, sau Chef).
 1. Activități de dezvoltare experimentală
  • Dezvoltare unit test – presupune dezvoltarea unit test pe baza careia aplicația va fi testată.
  • Dezvoltare module soluţie – presupune dezvoltarea tuturor componentelor/modelulor soluției.
  • Testare continuă (automată, performanță și securitate) – această subactivitate prespune testarea funcționalității aplicației dpdv al performanței și a securității.
  • Testare împreună cu partenerii din etapa pilot – presupune validarea aplicației, introducerea de modificari în vederea îmbunatățirii aplicației.
  • Implementare / stabilizare aplicație (conform rezultate testare) – presupune implementarea versiunii de platformă
  • Migrarea în producție – lansare pe piața platformă
 1. Servicii audit
  • Audit tehnic şi financiar intermediar: audit tehnic şi financiar intermediar realizat.
  • Audit tehnic şi financiar final: audit tehnic şi financiar final realizat